Dette betyder den nye lov om trossamfund

22.12.2017
9.5.2023

Til januar træder den nye lov om trossamfund i kraft. Vi giver her et overblik over nogle af de vigtigste ændringer, som loven medfører.

Den 7. december vedtog Folketinget den nye trossamfundslov, hvis formål er at samle og tydeliggøre, hvilke rettigheder og pligter der gælder for de mange andre trossamfund uden for folkekirken. Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

Nedenfor følger en oversigt over nogle af de ændringer, som loven medfører. Vi har rubriceret dem i kategorierne ’skærpelser’, ’lempelser’ og ’positive tiltag’ samt ’videreførsel/lovfæstelse’:

Skærpelser:

 • Tilsynet skærpes – trossamfundet skal årligt angive, om der er ændringer i lovens § 7-vilkår, som ligger til grund for anerkendelsen (navn, adresse, medlemstal, vedtægter med mere). Hvert tredje år vil ministeriet endvidere tjekke, om der er sket ændringer i disse vilkår.
 • Derudover skal trossamfundene hvert år skal indsende en årsrapport til ministeriet med henblik på offentliggørelse på Trossamfundsregistrets hjemmeside. Drejer det sig om et kongretionalistisk trossamfund kan man vælge, om man vil indsende en samlet rapport, eller om hver enkelt lokalkirke i samfundet skal indsende sin egen rapport. Rapporten skal som minimum bestå af ledelsespåtegning, balance, resultatopgørelse og noter - herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis. Hvis en godkendt revisor har underskrevet en påtegning eller erklæring til årsrapporten, skal påtegningen henholdsvis erklæringen indgå i denne.
 • Donationer på flere end 20.000 kroner skal opgives. Er det private donationer, skal giveren stå som anonym.
 • Ligeledes skal trossamfundene oplyse, om det i det foregående regnskabsår har modtaget økonomisk støtte i form af lånegarantier eller lignende - og i så fald støttens samlede omfang.
 • Alle, som får tildelt vielsesbemyndigelse, skal senest seks måneder efter bevilling af bemyndigelsen gennemgå et kursus i dansk familieret inklusiv en gennemgang af de grundlæggende principper vedrørende frihed og folkestyre. Kurset vil blive udbudt fire gange om året dels i Aarhus og dels København. Prisen forventes at blive 6.400 kroner, som kursisten selv skal betale. Kurset svarer langt hend ad vejen til det, som folkekirkepræster modtager på pastoralseminaret.
 • I forbindelse med kurset skal kursisten afgive en løfteerklæring om samvittighedsfuldt at ville overholde dansk lovgivning, herunder de gældende regler for vielse efter lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. I dette ligger der implicit et dekorumkrav.
 • Kirkeministeriet kan ved besøg hos trossamfundet anmode om at få forelagt en fortegnelse over trossamfundets myndige medlemmer, såfremt der skønnes at være et behov herfor.
 • Godkendelser kan efter nærmere definerede regler tilbagekaldes.

Lempelser:

 • Der skal være mindst 50 myndige medlemmer, som er bosiddende i Danmark eller har dansk indfødsret, for at blive godkendt som trossamfund. Tidligere var det 150 medlemmer. De 50 medlemmer er i øvrigt det samme, som gælder for godkendelser af valgmenigheder. Formålet med denne lempelse er at tilskynde flere trossamfund til at søge om godkendelse – hvilket vil føre til et bedre dækkende tilsyn med trossamfundene.
 • Siden 2013 har praksis omkring godkendelse været, at trossamfund, som ikke har gennemført demokratiske principper og ligestilling i verdslige anliggender, ikke kunne blive godkendt. Dette har blandt andet betydet, at nogle lutherske frimenigheder ikke har kunnet godkendes. Denne praksis ændres og lovfæstes til ikke at stille krav om demokrati, ligestilling med mere, så blandt andre den katolske kirke fortsat kan være et anerkendt trossamfund.
 • Kravet til læretekster lempes. I forbindelse med ansøgning om at blive godkendt som trossamfund skal man indsende samfundets læretekster. Med den nye lov skal teksterne udtrykke, beskrive eller henvise til trosgrundlaget eller læretraditionen i trossamfundets religion, hvilket er en lempelse i forhold til tidligere praksis, hvor der skulle indsendes en egentlig trosbekendelse eller anden tilsvarende tekst, som indeholder religionens læregrundlag og/eller læretradition
 • Tidligere var det kun præster/forkyndere, som kunne få vielsesbemyndigelse – nu kan også lægpersoner få den; dog kun i trossamfund uden et fast forkynderembede.
 • Man vælger selv, om man vil have en stående eller ad hoc-vielsesbemyndigelse.

Positive tiltag:

 • Der skelnes ikke længere mellem anerkendte og godkendte trossamfund. Fremover findes der kun anerkendte trossamfund. Tidligere godkendte/anerkendte trossamfund fortsætter som anerkendte.
  Kommentar: Dette er med til at forenkle området.
 • Digitale løsninger: Det skal fremover foregå digitalt, hvis man vil ansøge om anerkendelse for et trossamfund. Det nye krav om at indsende årsregnskaber indebærer også, at man skal bruge Kirkeministeriets digitale løsning.
  Kommentar: Det positive er, at det med digitale muligheder er enklere, end hvis man skulle sende papirer ind.
 • Ny lovfæstet definition på trossamfund: ”… et fællesskab, hvis medlemmer samles om en tro på magter, som står over mennesker og naturlove, efter udformede læresætninger og ritualer.”
  Kommentar: Det positive er, at vi nu har en lovfæstet definition på, hvad et trossamfund er. Livssyn af forskellig slags – som fx humanisme eller ateisme - er således ikke dækket af loven.
 • Man kan stadig oprette et trossamfund, selv om det ikke anerkendes. Man kan blot ikke få offentlig bemyndigelse til, at dets forkyndere kan foretage vielser, få fradragsret for gaver eller få opholdstilladelse til forkyndere i medfør af udlændingelovens § 9 f.
  Kommentar: En måske overset pointe – man har jf. religionsfriheden al mulig ret til at oprette et trossamfund: også selv om det ikke lever op til kriterierne for anerkendelse.

Videreførsel/lovfæstelse:

 • Dekorumkrav lovfæstet: Det er nu lovfæstet, at en præst eller en tilsvarende forkyndere i et anerkendt trossamfund, som udøver af offentlig myndighed skal udvise en adfærd, der ikke gør den pågældende uegnet eller uværdig til at udøve offentlig myndighed.
  I forbindelse med tildeling af vielsesbemyndigelse vil dekorumkravet som hidtil blive kontrolleret ved indhentelse af straffeoplysninger og børneattest.
 • Trossamfund uden for folkekirken fortsat vil have frihed til at undlade vielse af to personer af samme køn eller til udelukkende at have religiøse forkyndere af et bestemt køn.

JL
Foto: Colourbox